Ispis
PDF

Zahtjev za donaciju

Autor Danijel on .

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO - JELAH

Ul.Titova bb, 74264 JELAH

ZAHTJEV ZA DONACIJU

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelah formirano je 1947.godine, samostalno je djelovao do 1964.godine, a od 1964.godine djelovao je zajedni?ki sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Tešanj.Kao takvo radilo je do po?etka 1991.godine, kada je zbog ratnih dejstava na podru?ju Bosne i Hercegovine, u
prostorijama vatrogasnog društva u Jelahu djelovao mjesni odbor civilne zaštite.Poslije rata ponovo smo registrovali dobrovoljno vatrogasno društvo prema zakonu udruženja gra?ana 18.09.2001.godine, i sada brojimo oko 55 ?lanova seniora, i 62 ?lanova pionira - dje?aka i djevoj?ica.

Kada smo preuzeli dom na korištenje 2002.godine, zgrada vatrogasnog doma u Jelahu nije bila u funkciji. Poslije preuzimanja uradili smo sljede?e: uradili smo prezide, razveli elektro instalaciju, uradili mokre ?vorove na gornjem spratu doma, spojili se na kanalizacionu mrežu, i postavili stolariju na gornjem spratu vatrogasnog doma. Nasuli smo kompletno zemljište ispred i iza vatrogasnog doma sa tamponom šljunka, i uredili kancelariju-dežuranu i salu. Osim toga smo uradili WC u gornjem spratu vatrogasnog doma i završili stepenice i ogradu na tarasi.
Sve ove radove koje smo naveli ura?eni su sredstvima koje smo dobivali iz budžeta op?ine Tešanj, donacijama mjesne zajednice Jelah, donacijama mnogih privrednih subjekata sa podru?ja naše op?ine. Veliki dio ovih radova smo radili sa vlastitim radom svojih ?lanova, tako da smo mnogo uštedili organiziraju?i radne akcije sa ?lanovima dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah, pa ?ak i mještanima mjesne zajednice Jelah koji su bili voljni pomo?i pri ure?enju vatrogasnog doma u Jelahu.

Prikaz uloženih sredstava u
periodu 2001.g. - 2006.g.:

- 2001.godina: 2.120,00 KM
- 2003.godina: 2.148,00 KM
- 2004.godina: 2.549,60 KM
- 2005.godina: 1.250,00 KM
- 2006.godine: 1.020,00 KM

UKUPNO: 9.087,60 KM

Prikaz uloženih sredstava je prikaz ukupno za naš redovni rad, i ostale radove na vatrogasnom domu. Prema utvr?enim ura?enim radovima na vatrogasnom domu, koje je utvrdila komisija koju je imenovao upravni odbor. Vrijednost ura?enih radova od ovih financijskih sredstava koji su prikazani po prethodnim godinama i donacija  aterijala, rad naših ?lanova na mnogim poslovima na vatrogasnom domu u Jelahu iznosi do sada 27.830,00 KM. Prema ovom prikazu se vidi naš rad i aktivnosti naših ?lanova na ovom domu.
Moramo naglasiti da su nam u dosadašnjem radu i osposobljavanju vatrogasnog doma, kao i u pomo?i oko osposobljavanja vatrogasne jedinice, pomogli naši prijatelji iz Njema?ke - humanitarna organizacija “Malteser”, koja svojim humanitarnim radom bez granica pomaže i ?itavoj op?ini Tešanj. Od njih smo dobili i dva vatrogasna vozila, vatrogasni kamion bez
pumpe i cisterne, i vatrogasni kombi ! Osim ta dva vozila pomogli su nam i u opremanju vatrogasnog doma u inventurnom smislu, tako da slobodno možemo re?i da bi bez njih ovaj vatrogasni dom druga?ije izgledao ! Što se ti?e organizacije dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah, radimo na edukaciji iz kategorije seniora, i pionira iz dvije kategorije A i B
ekipe, i do sada smo u?estvovali na mnogim manifestacijama sa pokaznim vježbama pionirki i pionira, kao i organizovanjem redarstava na raznim manifestacijama, na podu?ju op?ine Tešanj, op?ine Usora, i op?ine Doboj Jug.

Važno je napomenuti da je od opšteg zna?aja da imamo osposobljenu vatrogasnu jedinicu koja u svako doba dana i no?i može da lokalizuje ili ugasi eventualni požar, ili da u slu?aju nepogode do?e što prije na lice mjesta!

Kontakt telefoni:
Komandir DVD Jelah: Muharem Hujdur: +387(0)61 473 360
Sekretar DVD Jelah: Jasko Sadikovi? : +387(0)61 362 897


Druzenja DVD Jelah

Written on 15 Septembar 2011, 20.29 by Edin
druenje-vatrogasacaProšle sedmice u posjetu  DVD-Jelah bili su ?lanovi vatrogasni društava iz Ba?kog Monoštora (Vojvodina) i Belog Manastira (Hrvatska) tom prilikom...
260940
Written on 09 Septembar 2011, 07.23 by Jasko
druenje-vatrogasaca-u-jelahuU SUBOTU I NEDJELJU VATROGASCI IZ JELAHA UGOSTI?E SVOJE KOLEGE IZ SRBIJE I HRVATSKE.  
258500