Ispis
PDF

Savjeti

Autor Danijel on .

Mjere opreza u poljoprivredi

Mjere opreza u poljoprivrednim doma?instvima

U poljoprivrednim doma?instvima vrlo je važno pripaziti na mjere opreza, jer zbog upotrebe velike lepeze aparata, pogonskih goriva i mašina vrlo lako može do?i do požara


Pohrana vozila
Vozila (motocikli, automobili, traktori, ostali motorni ure?aji) ne smiju se ostavljati u šupama. Iskre, vru?i ispušni plinovi ili kratki spoj elektri?nih ure?aja brzo i neo?ekivano dovode do paljenja okolne i lako zapaljive robe.

Skladištenje ljetine
Vlažno uskladišteno sijeno može dovesti do samozapaljenja. Ugrijanje koje prethodi samozapaljenju može se ponekad prepoznati po ?udnom mirisu, kondenzaciji vode ili ulegnu?u sijena u sredini. U slu?aju sumnje hitno treba obavijestiti vatrogasce.

Sijalice

Površinska temperatura obi?nih sijalica je toliko visoka, da se može zapaliti spuštena prašina ili goriva tvar u neposrednoj blizini. Zato se smije upotrebljavati rasvjetna tijela samo sa zaštitnim staklom oko sijalice ili tijelo hladne rasvjete (neonska i sl.).

Elektri?ni toplinski ure?aji

Treba upotrebljavati samo prikladne ure?aje s niskom površinskom temperaturom. Jednostavne "grija?e lampe" ne ugrožavaju samo lete?e insekte nego su i izuzetna požarna opasnost.

Osigurajte opremu i pomagala koja mogu pomo?i u nesretnom slu?aju

Mnogo puta je dokazano da su financijska sredstva uložena u prevenciju, stotinama puta manja od sredstava koja je potrebno izdvojiti za saniranje štete nakon požara. Ve?ina požara se može relativno lako ugasiti ako se primijeti u po?etnoj fazi i ako je na raspolaganju ispravna vatrogasna oprema.

Jeste li znali

- Ukoliko plin po?ne izlaziti pod pritiskom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer zbog gra?e boce ne?e do?i do eksplozije. Nemojte pokušavati ugasiti plamen a da niste zatvorili dovod plina jer ?e plin i dalje istjecati u prostoriju.Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci.Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom. Zovite vatrogasce!

- U stabilnoj plinskoj instalaciji nalazi se pod pritiskom uglavnom zemni plin koji je lakši od zraka i

prilikom nekontroliranog izlaženja odlazi u gornje dijelove prostorija.

Plin propan - butan teži je od zraka, te u slu?aju ispuštanja ispunjava prostore od poda prema vrhu.

- Plin ima sposobnost razlaganja nekih gumenih tvari stoga ne izra?ujte dihtung sami te upotrebljavajte priklju?ne cijevi nabavljene isklju?ivo u ovlaštenim trgovinama.

- Prekid dovoda elektri?ne struje – gašenjem na prekida?u tako?er izaziva iskrenje.

- U prvoj minuti svaki se požar može ugasiti ?ašom vode

U drugoj minuti vam treba posuda vode i pomo? druge osobe

U tre?oj minuti potrebna je cisterna i uvježbana vatrogasna ekipa

Postupanje sa zapaljivim teku?inama

Nekoliko važnih savjeta za postupanje sa zapaljivim teku?inama


Naftni derivati, otapala, alkoholi, eteri i odre?ene vrste boja su samo neke od zapaljivih teku?ina.
U slu?aju ispuštanja ili razlijevanja zapaljivih teku?ina, postupite na sljede?i na?in:

Informirajte se o osnovnim opasnostima ispuštene tvari, te na osnovu njih poduzimajte daljnje korake,

upozorite osobe u okolini,ukoliko se radi o ve?im koli?inama, sprije?ite otjecanje teku?ine u odvodne kanale

ili vodene tokove, na na?in da sprije?ite širenje izradom improviziranih brana od pijeska ili zemlje,zovite

odmah policiju na broj 122 i vatrogasce na broj 123.Strogo je zabranjeno pušenje ili bilo koje paljenje vatre u široj okolici,usmjerite vatrogasce i ostale službe na mjesto nesre?e.

Vodite pozornost i o slijede?em:
Pare benzina, alkohola i raznih otapala mogu eksplodirati,ukoliko obavljate neke radove s benzinom (primjerice ?iš?enje mrlja s odje?e), imajte na umu da zapaljiva teku?ina isparava i upija se u vašu odje?u. Pritiskom na prekida? za paljenje svjetla, uslijed nastale iskre u prekida?u, trenutno se možete na?i u plamenu,lakiranjem parketa osloba?aju se zapaljive pare koje mogu eksplodirati. Prozra?ujte prostoriju koju lakirate, napravite propuh. Bitno je da uklonite i izvore paljenja. Paljenje svjetla je tako?er opasno, budu?i da iskra u prekida?u može inicirati paljenje zapaljivih para.

U doma?instvima ne držite nepotrebno velike koli?ine zapaljivih teku?ina. Skladištenje ulja za loženje treba

provoditi skladno osnovnim mjerama prevencije:

- spremnici ulja za loženje ne smiju biti u prostoriji kotlovnice. Na taj na?in toplina ne?e djelovati na uskladištenu teku?inu,
- ulje ?uvajte u odgovaraju?im spremnicima i manjim koli?inama,
- ako se spremnik nalazi u prostoriji, mora biti osiguran od razlijevanja sabirnim prostorom koji može

prihvatiti ukupan sadržaj spremnika, tako da eventualno razliveno ulje ne može dospjeti izvan prostorije,
- eventualno razliveno ulje pospite pijeskom ili piljevinom i odmah uklonite,
- imajte ispred prostorije s uljem za loženje, aparat za po?etno gašenje požara.

Postupanje s plinskim instalacijama

Nekoliko važnih savjeta za postupanje s plinskim nstalacijama i plinskim bocama

Sve više doma?instava ima uvedenu stabilnu plinsku instalaciju ili koriste plin propan - butan iz plinske boce. U stabilnoj plinskoj instalaciji nalazi se pod pritiskom uglavnom zemni plin koji je lakši od zraka i prilikom nekontroliranog izlaženja odlazi u gornje dijelove prostorija. Plin propan - butan teži je od zraka, te u slu?aju ispuštanja ispunjava prostore od poda prema vrhu. Plin u ku?anstvu nije opasan ako se pravilno koristi.

 

Vodite pozornost i o slijede?em:

Plinske radove na Vašim trošilima i instalacijama prepustite ovlaštenim službama, nemojte sami improvizirati, provjerite jesu li boce s zapaljivim plinovima (propan-butan, acetilen) ispravno postavljene, sukladno uputama,priklju?nu cijev i redukcijski ventil pregledajte na nepropusnost kod svake izmjene boce. Nepropusnost se ispituje otopinom vode i deterdženta za pranje su?a. Imajte na umu da neispravne plinske boce mogu propuštati plin i na varovima,kod svake promjene plinske boce, promijenite i dihtung izme?u boce i redukcijskog ventila.Na svakoj novokupljenoj plinskoj boci novi dihtung nalazi se u plasti?nom zatvara?u na boci. Ne izra?ujte dihtung sami, budu?i da plin ima sposobnost razlaganja nekih gumenih tvari.Poslije svake uporabe plinske boce zatvorite ventil na boci. U protivnom gumena cijev je pod pritiskom plina, a time i vaše trošilo. Nije isklju?eno da neki od sigurnosnih sustava na trošilu može zakazati. Priklju?na cijev može biti porozna te ukoliko glavni ventil na plinskoj boci nije zatvoren, može uslijed izlaženja plina kroz neko vrijeme nastati zapaljiva ili eksplozivna koncentracija plina u prostoriji, ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline niti kad je prazna. U plinskoj boci uvijek zaostaje odre?ena koli?ina plina te porastom temperature raste pritisak, priklju?na cijev izme?u trošila i plinske boce ima vijek trajanja, a novu nabavljajte u ovlaštenoj prodavaonici. Ne koristite cijev za vodu, budu?i plin ima sposobnost razlaganja neotpornih gumenih materijala,plin iz plinske boce ne smije se pretakati u plinske spremnike vozila,plinske bojlere koristite sukladno uputama proizvo?a?a, prostorije grijane plinskim pe?ima koje nisu priklju?ene na dimnjake za odvo?enje produkata izgaranja provjetravajte. Gorenjem plina troši se kisik iz prostorije. Ukoliko se grijana prostorija ne provjetrava, pove?ava se koncentracija plinova uglji?nog dioksida i uglji?nog monoksida. Udisanje tih plinova opasno je po život,prije dužeg izbivanja iz ku?e zatvorite plin na glavnom priklju?nom ventilu, nastane li požar u stanu, iznesite plinsku bocu na otvoreno. Ako je plinska boca ostala u stanu gdje je požar, upozorite na to rukovoditelja vatrogasaca. Uslijed razvijanja topline u požaru, sadržaj ?e se zagrijati i kod postizanja viskoke tempearture i velikog pritiska može do?i do eksplozije plinske boce,Prije distribucije plinu je dodan umjetni miris, kako bi se ispuštanje izvan instalacije ili boce moglo osjetiti mirisom.

Ukoliko osjetite miris plina ODMAH:

napravite propuh,evakuirajte ljude,ništa ne palite, ni ne uklju?ujte da ne izazovete iskrenje.Zovite vatrogasce,po mogu?nosti stavite objekt u beznaponsko stanje isklju?ivanjem na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone,ukoliko plin po?ne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer zbog gra?e boce ne?e do?i do eksplozije. Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom. Zovite vatrogasce!

Osnove preventive

Planirajte sljede?e s cijelom porodicom:

Pou?ite djecu osnovnim požarnim opasnostima, te kako ?e dojaviti doga?aj vatrogascima,planirajte i isprobajte sigurne i brze puteve do izlaza,planirajte i isprobajte ostale izlaze kao što su balkoni i prozori,planirajte kako upozoriti sumještane na opasnosti i kako se mogu spasiti,

Provedite inspekciju zaštite od požara u svojem doma?instvu i zgradi:

vidi li se ku?ni broj s ulice,ima li namještaja ili drugih elemenata koji otežavaju kretanje kroz hodnike i putove za evakuaciju,je li pravilno uskladišteno ulje za loženje i je li sustav zagrijavanja ispravan i servisiran od strane ovlaštene ustanove,jesu li ložišta i dimnjaci ispravni, te da li se redovito ?iste,jesu li uklonjene nepotrebne zapaljive tvari, uzduž zgrade i u hodnicima,jesu li sve elektri?ne instalacije i osigura?i postavljeni u skladu s propisima. Elektri?ne instalacije ne smiju se improvizirati. Ako se kriminalisti?kom obradom utvrdi da je netko stradao u požaru, nastalom radi improviziranih instalacija,slijedi kaznena prijava za po?initelja,jesu li svi neispravni elektri?ni kablovi zamijenjeni sa ispravnima,jesu li pojedine elektri?ne uti?nice preoptere?ene snagom ili brojem ure?aja priklju?enih na njih

jesu li podrumski i tavanski prostori ?isti i uredni. Ima li u njima lakozapaljivih teku?ina, kemikalija,pirotehnike ili minsko - eksplozivnih sredstava,jesu li svi lakovi, boje, deterdženti, pesticidi, lijekovi,a posebno otrovi i šibice izvan dosega djece,imate li bar jedan aparat za po?etno gašenje požara u doma?instvu. Aparate je potrebno servisirati sukladno propisima i uputama proizvo?a?a,da li su svi ?lanovi obitelji upoznati s korištenjem vatrogasnog aparata i da li znaju postupke spašavanja,ne ostavljajte bez nadzora uklju?ena plinska i elektri?na trošila i ostale kuhinjske ure?aje,redovito održavajte ložišta pe?i na kruta goriva i dimnjake. Ukoliko ložište ili dimnjak nisu ispravni ili o?iš?eni,produkti izgaranja mogu ulaziti u stambene prostore, što može biti opasno po život,zgradama osigurajte nesmetan pristup vatrogasnim vozilima, ?istite oku?nice,sprije?ite parkiranje automobila na vatrogasnim pristupima,ukoliko morate obavljati radove zavarivanja, provjerite jeste li osigurali sredstvo kojim ?ete mo?i ugasiti mogu?i požar, pazite da nitko ne skladišti bilo kakve zapaljive teku?ine ili plinove u potkrovlju ili podrumu.

Kako sprije?iti

Više od 80 posto požara nastaje djelovanjem ?ovjeka i to uslijed:
nepažnje,
nemara,
namjernog paljenja,
dje?je igre,
nestru?nog održavanja i rukovanja mašinama i alatima.


Požari i ostale nesre?e pojavljuju se uvijek nenadano. Stoga razmotrite stanje u doma?instvu i zgradi u kojoj živite te izradite vlastiti plan spašavanja s kojim moraju biti upoznati svi ?lanovi porodice, doma?instva ili zgrade. Svi uku?ani trebaju biti upozoreni i znati postupke ponašanja u slu?aju požara.

10 važnih savjeta za osiguravanje sigurne ku?e

1. Upoznajte sebe i svoje bližnje sa osnovama protupožarne preventive,

2. Izradite plan u slu?aju požara kako bi svi uku?ani u nesretnom slu?aju znali kako se ponašati te

uvježbajte na?ine evakuacije,

3. Pripazite kod kuhanja. Nesre?e prilikom kuhanja posljedica su 59% požara u       ku?anstvima,

4. Posebno pripazite pri radu sa vru?im uljem ili maš?u

5. Uvjerite se da su nakon pušenja cigarete potpuno ugašene i odgovaraju?e   odložene

6. Nikad ne pušite u krevetu

7. Upalja?e i šibice ?uvajte na sigurnom mjestu, van dohvata djece

8. Odje?u i ostale zapaljive materijale držite podalje od izvora topline

10. Posebno pripazite ukoliko ste umorni ili ste pili. Pola smrtnih slu?ajeva u požarima ku?anstava

dogodilo se izme?u 01:00 i 08:00 sati u no?i.

11. Nikad ne podcijenjujte vatru. Dovoljan je i najmanji trenutak nepažnje da se vatra iz jako dobrog

sluge pretvori u vrlo lošeg gospodara.

Druzenja DVD Jelah

Written on 15 Septembar 2011, 20.29 by Edin
druenje-vatrogasacaProšle sedmice u posjetu  DVD-Jelah bili su ?lanovi vatrogasni društava iz Ba?kog Monoštora (Vojvodina) i Belog Manastira (Hrvatska) tom prilikom...
260930
Written on 09 Septembar 2011, 07.23 by Jasko
druenje-vatrogasaca-u-jelahuU SUBOTU I NEDJELJU VATROGASCI IZ JELAHA UGOSTI?E SVOJE KOLEGE IZ SRBIJE I HRVATSKE.  
258500