Ispis

Mladi vatrogasci

Autor Danijel on .

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Što se ti?e organizacije dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah, radimo na edukaciji iz kategorije seniora, i pionira iz dvije kategorije A i B ekipe, i do sada smo u?estvovali na mnogim manifestacijama sa pokaznim vježbama pionirki i pionira, kao i organizovanjem redarstava na raznim manifestacijama, na podu?ju op?ine Tešanj, op?ine Usora, i op?ine Doboj Jug. Ovo je samo jedan dio naših ?lanova pionira i pionirki, jer u DVD Jelah je upisano 62 ?lana pionira-muškaraca i djevoj?ica.

 

 

 

Naš najve?i uspjeh se ogleda baš u ovolikom broju upisanih ?lanova iz kategorije pionira, jer svaki mladi život koji je odvojen od kafi?a i kladionica, i koji se pravilno i korisno usmjerava u život, je itekako velik doprinos DVD Jelah ovom društvu i zajednici.

I dalje ?e se vršiti upisi pionora u DVD Jelah, i uprkos ?injenici da sami moramo obezbjediti sredstva za njihovu obuku i aktivnosti, kao i za organizovanje izleta koji ?e razvijati takmi?arski duh naših ?lanova, mi i dalje pokušavamo da preko naših donatora ili iz vlastitih džepova obezbjedimo ta sredstva, a sve u cilju što ranijeg bu?enja svijesti za zaštitom od požara u našem društvu i našoj zajednici.

Svi Vi koji možete na bilo koji na?in pomo?i u bilo kojem smislu, a da bi naša pomo? bila što efikasnija i brža, možete posjetiti našu stranu sa zahtjevom za pomo?, i stranu sa na?inom kako možete izvršiti nov?ane uplate kako u Bosni i Hercegovina, tako i u bankama u inostranstvu! Ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna nekakva informacija na tim mjestima imate naše kontakt telefone.